นางวรรณา สุภาพุฒ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับ         ชำนาญการพิเศษ