นายสุรชัย วิรัติสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา

ระดับ         ชำนาญการพิเศษ

นายภาณุวัฒน์ นาควิเวก

เจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

ระดับ        B.T.C.