นายสุรชัย วิรัติสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา

ระดับ         ชำนาญการพิเศษ