นางพัชรี คงชาตรี

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป

ระดับ         ชำนาญการพิเศษ

นางสาววรัทยา กลมมน

ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา

ระดับ         ชำนาญการ

นางสาววันทนา อิ่มอุไร

ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา

ระดับ         ชำนาญการ

Close