ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชน

(12 มิ.ย.60) นายธนะชัย อุปริรัตน์ รอง ศธจ.ตราด รักษาการในตำแหน่ง ศธจ.ตราด มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มงานและข้าราชการในสังกัด ออกตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนทุกแห่ง เพื่อรวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาเอกชน รวมถึงสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอี่น ๆ ที่จัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน เพื่อรายงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทาง และมาตรการ ในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่เหมาะสมและได้คุณค่าทางโภชนาการในระยะยาวต่อไป

Close