ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช.(ทวิศึกษา)

 (14 มิ.ย. 61) #วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาคู่ขนานมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช.(ทวิศึกษา) ภารกิจ ถอดบทเรียนจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคู่ขนานทวิศึกษา ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมิติใหม่ของวิทยาลัยสารพัดช่างตราด และสอดรับกับนโยบายของทางรัฐบาล และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะ กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ผ่านการจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตราด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินจัดโครงการในครั้งนี้

Close