ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเอกสารเผยแพร่ลูกเสือยุวกาชาด

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน

โดยคณะทำงานพัฒนากลไกการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จังหวัดตราดและจัดทำแผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์

(6 ส.ค. 61) ศึกษาธิการจังหวัดตราด มอบหมายนายสุรชัย วิรัติสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โดยคณะทำงานพัฒนากลไกการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จังหวัดตราดและจัดทำแผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอวาด้า อ.เมือง จ.ตราด

 

Close