ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเอกสารเผยแพร่ลูกเสือยุวกาชาด

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

(6 ส.ค. 61) ศึกษาธิการจังหวัดตราด มอบหมายนายสุรชัย วิรัติสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ออกเยี่ยมค่ายการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมทั้งสนันสนุนน้ำดื่ม และยาทากันยุงให้กับคณะลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด

Close