เรื่องแนะนำเอกสารเผยแพร่เอกสารเผยแพร่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การศึกษาความต้องการในการประกอบอาชีพ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และแนวคิดการจัดศึกษาเพื่ออาชีพในจังหวัดตราด

รายบะเอียดคลิ๊กที่นี้ >>   https://drive.google.com/file/d/14TczT8p-EC_E_AMF6zGawOAVbyzMJ8XD/view?usp=sharing

Close