ข่าวประกาศเรื่องแนะนำเอกสารเผยแพร่บริหารงานบุคคล

ประกาศผลชนะผู้จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

!!ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด!!

ประกาศผลชนะผู้จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

รายละเอียด >>> https://drive.google.com/file/d/1W_tT-HHaxDAZ2vTe2K-dYOlTNIja0-Ka/view?usp=sharing

Close