ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจศึกษาธิการจังหวัดเรื่องแนะนำ

การเปิดโครงการ “เรียนรู้คู่โครงงาน บูรณาการความพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายบุญเรือน ฉายศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดโครงการ “เรียนรู้คู่โครงงาน บูรณาการความพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโถง อาคารมารดามารีย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ จังหวัดตราด เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงและแสดงความสามารถของตนเต็มศักยภาพ ส่งเสริมทักษะในการคิดให้ผู้เรียนสรุปความคิดอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้อง และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนตามแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทและหน้าที่

Close