ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเอกสารเผยแพร่บริหารการเงิน

โครงการประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด เรื่องประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์

Close