ภารกิจศึกษาธิการจังหวัด

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

(5-6 พ.ค.61) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 จำนวน 43 ราย จากสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมีคณะกรรมการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานผู้ใช้ครูในพื้นที่ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

Close