กลุ่มนโยบายและแผน

📚 ผลการดำเนินงาน / ข้อมูลเผยแพร่

เล่มข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565