กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นายสุรชัย วิรัติสกุล

ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นายภาณุวัตน์ นาควิเวก

พนักงานจ้างปฏิบัติงานกิจกรรมการศึกษา

▶ ผลการดำเนินงาน / ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศผลการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับจังหวัดตราด ประจำปี 2564
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2564
• ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ จังหวัดตราด ประจำปี 2564
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย
คู่มือ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 (ในสถานการณ์โควิด – 19 “New Normal”)
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด และ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

▶ เอกสารรายงานผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่มลูกเสือฯ

เอกสารรายงานผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่มลูกเสือฯ ประจำปีงบประมาณ 2565