กลุ่มอำนวยการ

นางสาววันทนา อิ่มอุไร

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางจารุวรรณ บูรณะภักดี

นวก.เงินบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวภาพตะวัน คงชาตรี

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางสาววัชลาวลี พ่วงพี

พนักงานจ้างปฏิบัติงานพัสดุ

นางพรณิดา กาปัญญา

พนักงานจ้างปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล

นางดวงใจ ไชยมาศ

พนักงานจ้างปฏิบัติงาน
ทำความสะอาด

นายกษิดิศ อ่อนรอด

พนักงานจ้างปฏิบัติงาน
ขับรถยนต์