กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางพัชรี คงชาตรี

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสาวยูถิกา ฉายลักษมี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายจักรารัตน์ สุเนตร

พนักงานจ้างปฏิบัติงานกิจกรรมการศึกษา