คณะกรรมการศึกษาจังหวัดตราด

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์

ประธาน กศจ.จังหวัดตราด

นางสาววันเพ็ญ บุรีสูงเนิน

รองประธาน กศจ.จังหวัดตราด

นายประธาน ทวีผล

ผู้แทน สพฐ.

นางกรรณิกา สุภาภา

ผู้แทน สป.อว.

นายทศพร  ลี้สิ้นภัย

ผู้แทน ก.ค.ศ.

นางสุดา สุดเจริญ

ผู้แทน สช.

นายวรรณวิจักษณ์ กุศล

ผู้แทน กศน.

นายจิรพงค์ ร่มเงิน

ผู้แทน สอศ.

นายสนั่น จั่นสังข์

ผู้แทนภาคประชาชน.

นายชะเอม ชวลิตชัยชาญ

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

นางวิภา สุเนตร

ผู้แทน องค์กรภาคเอกชน

นายวรวิทย์ พรหมคช

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมนึก แพทย์พิทักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายคราวุธ หงษ์วิเศษ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางฐิติมา เร่งประเสริฐ

ศึกษาธิการจังหวัดตราด เลขา กศจ.ตราด

นางสาวนันทิชาภา ทองหนุ่ม

ผู้ช่วย กศจ.ตราด

นางสาววันทนา อิ่มอุไร

ผู้ช่วยเลขา กศจ.ตราด

นางสาวประเสริฐพร นวพันธ์

ผู้ช่วยเลขา กศจ.ตราด