งานคุรุสภาจังหวัดตราด

นายพุชฌงค์ สมตระกูล

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
(เจ้าหน้าที่คุรุสภา)

นางสาวจิราพร ผลจิตต์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
(เจ้าหน้าที่คุรุสภา)