หน่วยตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงาน / ข้อมูลเผยแพร่

1. แผนตรวจสอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธการ ปี 2565
2. แผนตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
3. ขออนุมัติแผนระยะยาว แผนประจำปี 2565
4. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf