หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวพัชราภรณ์ ภานุเพ็ญ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงาน / ข้อมูลเผยแพร่

1. รายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แผนการตรวจสอบประจำปี 2566
3. กฎบัตร กรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. แผนตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569