แผนปฏิบัติราชการ

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ

แผนพัฒนาบุคลากร

 • แผนพัฒนาการศึกษา 2564
 • แผนพัฒนาการศึกษา 2563
 • แผนพัฒนาการศึกษา 2562

แผนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 • แผนพัฒนาการศึกษา 2564
 • แผนพัฒนาการศึกษา 2563
 • แผนพัฒนาการศึกษา 2562

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

 • แผนพัฒนาการศึกษา 2564
 • แผนพัฒนาการศึกษา 2563
 • แผนพัฒนาการศึกษา 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 • 2564
 • 2563
 • 2562