ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

  ช่องทางติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด  

ที่อยู่หน่วยงาน : 494 หมู่ 8 อาคาร SMaRT School ร.ร.ตราษตระการคุณ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

หมายเลขโทรศัพท์ : 039-510742 

หมายเลขโทรสาร : 039-510742  ต่อ 26         

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e – mail) : trat.peo@moe.go.th

ติดต่อ ศธจ.ตราด
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2565

แผนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด


ช่องทางการติดต่อผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
1 นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดตราด 061-421-4236 Ti09774@gmail.com
2 นางสาวณันทิชาภา ทองหนุ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดตราด 096-983-8055 Nuntishapa@gmail.com
3 นางสาววันทนา อิ่มอุไร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 089-604-0587 Wanimurai2520@gmail.com
4 นางวรรณา สภาพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 081-996-4587 Wanna4587@gmail.com
5 นางสาววรัทยา กลมมล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 081-797-6475 Juuyedu99382@hotmail.com
6 นายสุรชัย วิรัติสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 062-624-1989 Vj2chai@gmail.com
7 นางอัชญา ศรีนาราง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 094-519-9954 Pooja2772@gmail.com
8 นางสาวประเสริฐพร นวพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 092-462-4542 Gartoon.trat@gmail.com
9 นางพัชรี คงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 082-895-1644 Tuupat2508@hotmail.com
10 นางสาวพัชราภรณ์ ภานุเพ็ญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 097-076-0725 Patse1331@gmail.com
ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 039-510742
ลำดับ กลุ่มงานภายใน เบอร์ติดต่อภายใน
1 ประชาสัมพันธ์ ต่อ 11 หรือ กด 0
2 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 12
3 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 13
4 กลุ่มลูกเสือลูก ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ต่อ 14
5 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 15
6 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต่อ 16
7 กลุ่มพัฒนาการศึกษา ต่อ 17
8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ต่อ 18
9 งานบริการทั่วไป (แม่บ้าน) ต่อ 19
10 กลุ่มบริหารงานบุคคล และงานครุสภาจังหวัดตราด ต่อ 20
11 ศึกษาธิการจังหวัดตราด ต่อ 21
12 รองศึกษาธิการจังหวัดตราด ต่อ 22
13 ส่ง FAX ต่อ 26