สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๖ จนถึงปัจจุบัน (เล่มที่ ๑ – ๔๒)

แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้