รายงานผลการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


  • รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564