การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 • ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2565
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 • รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565
 • บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัดตราด