การศึกษาปฐมวัย

การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ใบเกียรติบัตร
ผลการคัดเลือกรูปแบบ / วิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
(สำหรับผู้บริหาร)

นายสังคม จิตนาวสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด

ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย
(สำหรับครูผู้สอน)

นางสาวปัญญาทิพย์ มลิลา
ครูโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)