การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลต่างๆของคุรุสภา ประจำปี 2566

1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น  ประจำปี 2566

2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2566

3. รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566

4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566

5. รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2566