สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดตราด

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ.
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กิจกรรมในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
  • กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์โครงการ (เผยแพร่แผ่นพับโครงการ)


  • กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด)


  • กิจกรรทที่ 3 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ.ตราด (15 สถานศึกษาที่เป็นสมาชิก) อยู่ระหว่างดำเนินการ

  • กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ ความครบถ้วนและ ถูกต้องของเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ.ตราด
   อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • รายงานผลการดำเนินงารโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2566