ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยมีช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้


ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด อาคาร smart school โรงเรียนตราษตระการคุณ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ต่อ ศึกษาธิการจังหวัดตราด หรือ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด  หรือ นิติกร

ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 039 -510742

ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ภายใต้แบรนด์เนอร์ 

ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : hrtratedu@gmail.com

**ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด เก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ**
**และจะดำเนินการแจ้งผลการรับเรื่องร้องเรียนให้ท่านรับทราบภายใน 7 วัน**

จากการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด“ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริต

ตารางสรุปจำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนการกระทำการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  >> Link
ตารางสรุปจำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนการกระทำการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  >> Link
ตารางสรุปจำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนการกระทำการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  >> Link
ตารางสรุปจำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนการกระทำการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  >> Link


    แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต