33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2565