39 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


  • รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2565
  • บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัดตราด