กฏหมายกลุ่มอำนวยการ

กฏหมายกลุ่มอำนวยการ


 • แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
 • บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
 • ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
 • พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ.2547
 • พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ.2561
 • พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ.2562
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
 • พระราชบัญญัติ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ.2553
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการพ.ศ.2562
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. 2549
 • ว 62 แนวทางการประกาศผลผู้ชนะ ฯ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ eGP
 • ว185 11 เม.ย.61 แบบอุทธรณ์อธ2
 • ว 346 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงปมใหม่ ฯ
 • ว521 30 ต.ค.62 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
 • ว 540แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน 6 พ.ย.63
 • ว 568 30 พ.ย.63 แนวทางปฏิบัติฯ (สขร)
 • ว 568 คู่มือประกาศ+สขร+(2.12.63)