กฏหมายกลุ่มบริหารงานบุคคล

กฏหมายกลุ่มบริหารงานบุคคล


 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
 • จรรยาบรรณครู 9 ประการ
 • ประกาศ กศจ. การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน 38 ค ฯ
 • พ.ร.บ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 • พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 • ว 5 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 • ว 16 หลักเกณฑ์การคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
 • ว 17 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ลว. 30 ก.ย. 52
 • ว 21 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ
 • ว 24 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ
 • ว 30 หลักเกณฑ์การย้าย ฯ
 • หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ปี 61