กฏหมายกลุ่มนโยบายและแผน

กฏหมายกลุ่มนโยบายและแผน


  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2564
  • แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
  • แผนปฏิรูปประเทศ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2560
  • พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560