กฏหมายกลุ่มนโยบายและแผน

กฏหมายกลุ่มนโยบายและแผน


 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2564
 • แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
 • แผนปฏิรูปประเทศ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2560
 • พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
 • แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล