กฏหมายกลุ่มพัฒนาการศึกษา

กฏหมายกลุ่มพัฒนาการศึกษา


 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
 • แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ปัญหาด้านฝุ่นละออง
 • พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561
 • พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
 • พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใชรถโรงเรียน พ.ศ.2562
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้นักเรียนนักศ…ิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563