กฏหมายกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กฏหมายกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน


 • กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. 2510
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. 2554
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ พ.ศ. 2554
 • ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญ พ.ศ. 2525
 • ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาลูกเสือวิสามัญ พ.ศ.2529
 • ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรวิชาพิเศาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่พ.ศ.2528
 • ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ พ.ศ. 2555
 • ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่างชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตดพิเศษและวิชาพิเศษลูกเสือสำรองพ.ศ.2522
 • พระราชบัญติ ลูกเสือ พ.ศ. 2551
 • ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ พ.ศ. 2556
 • ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยลูกเสือชาวบ้าน พ.ศ. 2553