กฏหมายกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล


 • กค 0409.2ว589 ลว 27 ธ.ค.2562 แนวทางการควบคุมภายในด้านรับเงิน
 • กค0409.4 ว527 ลว.6 พย 62 แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2563
 • กค ว36 ลว 3 กพ 64 แนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 • การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์ของหน่วยงานรัฐให้สื่อมวลชน ฯ 23 ม.ค.63
 • คำสั่ง คสช.19 2560 ลว 3 เม.ย.2560
 • ตอบข้อหารือกรณีอาหารเช้า
 • ตอบข้อหารือเครื่องราช
 • ที่ กค. 0409.2ว326 ลว 28 ส.ค.2560 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
 • แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
 • แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพ ว443 17 กย 2563
 • ประกาศสป.ลว 12 มิถุนายน 2560 เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในฯ
 • พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • มาตรฐานและหลักเกณฑ์ควบคุมภายใน 61
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 • ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 2544
 • ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
 • ว 3 14 ต.ค.63 กนอกแลลนสบ
 • ว23 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยงฯ พ.ศ.2562
 • ว105 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ พ.ศ.2561
 • ว118 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • ว119 7 มีค 63 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับ คชจ ในการบริหาร
 • ว 123 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน ฯ พ.ศ. 2561
 • ว380 8 ธันวาคม 2546 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
 • ว 443 17 กย 63 แนวปฏิบัตการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตสน. การประเมินภายในองค์กร
 • ว 614 23 ธ.ค. 63 การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน