กฏหมายกลุ่มเอกชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน


 • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
 • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 • กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ


 • กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลง รายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555
 • กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลง รายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 • กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555
 • กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2553
 • กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2553
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนนานาชาติระดับก่อน ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2550
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา และประเภทศิลปศึกษา หลักสูตรของโรงเรียน พ.ศ.2546
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา และประเภทศิลปศึกษา หลักสูตรของโรงเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2564
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2563
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. 2563
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ ในการขอยกเว้นการดำเนินการ ตามมาตรา 159 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 218/2565 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
 • ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. 2563
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ พ.ศ. 2551
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ จัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงิน พ.ศ. 2563
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำตราสาร จัดตั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2552
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้ง โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนหรือส่ง มอบทรัพย์สิน หนี้สิน หรือภาระผูกพันของโรงเรียนในระบบ ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดจำนวน และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2563
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขา ของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2563
 • ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการ โรงเรียน พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 • ประกาศและคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎกระทรวง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการขออนุญาตรายการอื่น ๆ ของโรงเรียนนอกระบบ ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นเรื่องเพื่อขอหนังสือ รับรองในการขอรับการตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส ED เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียน นอกระบบ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาต ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืม เงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีการขอรับเงินอุดหนุน วิธีการเบิก จ่ายเงินอุดหนุนและแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุมัติหลักสูตร โรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพและประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 349/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ลงชื่อกำกับ สมุดหมายเหตุรายวันของโรงเรียนในระบบ สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 • คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 381/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดตราด สั่ง ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 • คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 112/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สั่ง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563