สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
เลขที่ 494 หมู่ 8 อาคาร SMaRT School โรงเรียนตราษตระการคุณ
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์ : 039-510742